Zóny bez pesticídov aj v Petržalke

Mestská časť Petržalka sa zaradila medzi prvými do zoznamu miest a obcí (prípadne mestských častí), kde platia zóny bez pesticídov. Založením Zón bez pesticídov sa mestá alebo inštitúcie zmluvne zaväzujú k upusteniu od využívania chemických postrekov (pesticídov) a umelých hnojív na pozemkoch, ktoré obhospodarujú vo vopred dohodnutej a na mape označenej oblasti, ktorá nesie pomenovanie: „Zóna bez pesticídov“.

Zapojili sme sa do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a komunikácii. Na základe tejto participácie nám občianske združenie Zóny bez pesticídov udelilo certifikát.

Princíp zón bez pesticídov je tzv. trvalo udržateľná a bezpečná údržba miest, ktorej základná idea spočíva vo filozofii dlhodobého rozvoja, má mimoriadny ekologický, ekonomický a estetický význam. Ekologický význam spočíva vo vytvorení rôznych typov prostredia pre rozličné druhy organizmov, ekonomický význam spočíva v úsporách za „chemicky zdevastované“ životné prostredie a liečebné náklady, ktoré potenciálne vyplývajú z využívania zdraviu nebezpečných látok v mestách, a estetický význam tkvie v podčiarknutí rôznorodosti farieb a vôní, ktoré vyjadrujú spätosť s prírodou.

Na mapke máme vyznačených celkovo 12 zón bez pesticídov, ktoré so sebou susedia. Mestská časť vypustila v rámci starostlivosti o zeleň chemické postreky.  Jedinou výnimkou sú miesta v častiach, ktoré spravuje mestská časť, kde rastie pagaštan konský. Tieto miesta nie sú v zónach bez pesticídov.

web od 2day