Dodávka 8 ks notebookov

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania /2019/RVO
Predmet Dodávka 8 ks notebookov
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky 27.09.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day