Petržalka odmení v rámci projektu „Spolupracovať lepšie, odmeniť viac“ odborných zamestnancov základných škôl

Mestská časť Petržalka nadväzuje na úspešné ročníky projektu pre pedagógov základných škôl „Naučiť lepšie, odmeniť viac“, aby motivovala kvalitnú výučbu pre všetky deti základných škôl.

Asistenti učiteľa a odborní zamestnanci ZŠ – školský psychológ, školský špeciálny, liečebný alebo sociálny pedagóg, logopéd, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, okrem vedúcich pedagogických zamestnancov majú možnosť prihlásiť sa do projektu, vďaka ktorému budú mesačne odmeňovaní – za každý mesiac trvania odbornej práce v projekte.

Novinkou nového projektu „Spolupracovať lepšie, odmeniť viac“ oproti predošlým je doplnenie žiadateľov aj z prostredia odborných zamestnancov školy (školský psychológ, školský špeciálny, liečebný alebo sociálny pedagóg, logopéd) a asistenti učiteľa. Požiadavka doplniť tam aj ďalšie subjekty mimo pedagógov vzišla zo zasadnutia školskej komisie.

Projekty tohto typu sa vďaka svojim stanoveným cieľom stretávajú s pozitívnou odozvou. „Cieľom tohto projektu je zvyšovanie motivácie odborných zamestnancov a asistentov učiteľov pri zavádzaní nových metód práce, vytvárania odborných tímov na školách, preventívne aktivity a stratégie školy s cieľom zvyšovania komplexnej starostlivosti o všetkých žiakov školy a podporu učiteľov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka“, uviedla vicestarostka Jana Hrehorová.

Dôležitosť projektu vyzdvihol aj člen školskej komisie za neposlancov Viktor Križo: „Rozšírenie projektu na podporu nielen pedagogických ale aj odborných zamestnancov vrátane asistentov má za cieľ vytvárať v školách inkluzívne prostredie zamerané na podporu kvalitného vzdelávania všetkých detí. Ako učiteľ, špeciálny pedagóg, psychológ a člen školskej komisie považujem kroky MČ Petržalka v oblasti podpory kvality a komplexnosti vzdelávania vrátane priamej podpory svojich zamestnancov v školách za mimoriadne pokrokový. Mnohé mestské časti by sa mali zamyslieť nad tým, akým spôsobom podporujú svojich učiteľov a odborníkov v školách. Som hrdý na to, že sa Petržalka, ako môj domov, stará, aby každé dieťa dostalo podporu, aby učiteľ, asistent, špeciálny pedagóg či psychológ mohol byť viac odmenený za svoju kvalitnú prácu. A hoci naša samospráva dlhodobo supluje nefunkčný štát, predsa v záujme podpory života občanov investuje práve do toho najcennejšieho – naše deti a pedagógovia i odborníci okolo nich. „

Podporených bude maximálne deväť projektov s najvyšším počtom získaných bodov pre školský rok 2019/2020.

web od 2day