Všeobecní lekári v Petržalke a podpora začínajúcich lekárov z bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj predstavil „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj zabezpečenia zdravotnej starostlivosti z rozpočtu BSK na rok 2019.“ Podpora je určená pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast.

Lekári môžu žiadať podporu na materiálno-technické vybavenie všeobecnej ambulancie alebo na úhradu nákladov spojených s jej rekonštrukciou. V rámci výzvy nie je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa.

Žiadatelia o dotáciu sa musia zaregistrovať na tejto stránke http://dotacie.region-bsk.sk/register. Po vyplnení elektronického formulára je potrebné žiadosť aj vytlačiť a podpísanú doručiť spolu s povinnými prílohami na podateľňu Úradu BSK do 15.11.2019. Rozhodujúci je dátum podanie do podateľne alebo dátum podania na pošte.

Priemerný vek pediatrov v bratislavskom kraji je 58 rokov a priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 56 rokov. Za posledné dva roky v Petržalke zanikli 4 ambulancie pre dospelých z pôvodného počtu 48, a vznikla iba jedna, tá začne fungovať od 1.1.2020. Svoju činnosť ukončili 3 pediatri z pôvodného počtu ambulancií 28, novú ambulanciu však neotvoril ani jeden.

Detaily o každej ambulancii , ordinačné hodiny, zastupovanie nájdete na webe BSK: https://bratislavskykraj.sk/najdite-lekara-specialistu/.

web od 2day