Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska 50, MČ Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska 50, MČ Petržalka
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 07.01.2020
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day