Petržalka mení systém poskytovania dotácií

Na decembrovom zastupiteľstve schválili petržalskí poslanci zmenu pravidiel poskytovania dotácií, na ktoré v novom roku vyčlenili v rozpočte 100.000 eur. Zámerom mestskej časti Bratislava-Petržalka je formou finančných dotácií podporiť činnosť občianskych združení, neziskových organizácií a ostatných iniciatív obyvateľov Petržalky zameraných na  verejnoprospešné činnosti.

Nové pravidlá podávania žiadostí o poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu MČ Petržalka sú výsledkom návrhov a pripomienok zástupcov neziskového sektora, poslancov miestneho zastupiteľstva a zamestnancov miestneho úradu. Ďalších 100 tisíc eur z rozpočtu  je vyčlenených na podporu veľkých športových klubov, pre ktoré sa podmienky nemenia.

„Asi najdôležitejšou zmenou je podávanie žiadostí o dotácie elektronickou formou cez www.https://petrzalka.egrant.sk, čím sa zníži byrokracia a zjednoduší systém hodnotenia žiadostí. Novela všeobecne záväzného nariadenia určuje povinnú finančnú spoluúčasť žiadateľa, maximálnu výšku poskytnutej dotácie a menia sa ňou tiež povinné prílohy podávané spolu so žiadosťou. Pribudne záverečná správa o realizácii projektu ako aj podmienky propagácie mestskej časti“ zhrnula novinky predkladateľka vicestarostka Jana Hrehorová.

„O žiadostiach nad dvetisíc eur budú rozhodovať dotačné komisie a schvaľovať ich bude miestne zastupiteľstvo. Ďalšou novinkou je, že žiadateľ si sám vyberie oblasť, v ktorej pôsobí a podľa toho sa žiadosti rozdelia do dotačných komisií. Tých je päť – školská, sociálna, športová, kultúrna alebo komisia životného prostredia“ doplnila spolupredkladateľka novely VZN poslankyňa Iveta Jančoková.

V záujme zvyšovania transparentnosti prerozdelenia finančných prostriedkov, ako aj ich použitia, považujú obe predkladateľky novely za veľmi dôležité nové zmeny čo najjasnejšie odkomunikovať záujemcom. Preto miestny úrad pripraví začiatkom januára informačné stretnutie, na ktorom predstaví ako bude elektronické predkladanie žiadostí fungovať.

Žiadosti o poskytnutie dotácií do výšky dvetisíc eur môžu žiadatelia podávať elektronicky v priebehu roka, a to až do konca októbra. Rozhodovať o nich bude starosta najneskôr do 60 dní od ich podania. „V minulom roku sme spoločne podporili 69 projektov, ktoré boli orientované predovšetkým na sociálnu pomoc, kultúru, šport, či revitalizáciu verejných priestranstiev na našom území,“ povedal starosta Ján Hrčka.

Sumár pridelených dotácií zverejňuje Petržalka na svojej internetovej stránke www.petrzalka.sk. Nájdete na nej tiež prehľad žiadostí, ktorý sa pravidelne aktualizuje. Novinkou je, že k projektom po ich skončení pribudnú aj krátke anotácie o hodnotení priebehu projektu a presnom účele, na ktorý boli peniaze použité.

„Aby sme zabezpečili čo najväčšiu transparentnosť celého procesu prerozdelenia, môžu sa na rozhodovaní o udeľovaní dotácií zúčastňovať aj naši obyvatelia,“ vysvetľuje starosta. „Stačí sa prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí následne zabezpečia vyžrebovanie jedného zo záujemcov a prizvú ich na rokovanie tej ktorej komisie. O jednotlivých termínoch zasadnutia komisií informuje internetová stránka v dostatočnom predstihu. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, bez práva hlasovať“.

web od 2day