Petržalka má ďalšie opravené ihrisko

Vďaka schválenej dotácie z Úradu vlády SR, program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ mestská časť Bratislava-Petržalka zrealizovala ku koncu marca 2020 projekt „Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska 50, Bratislava-Petržalka“.

Finančné prostriedky vo výške 10 000 eur boli poskytnuté na základe dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019, pričom mestská časť predmetnú opravu spolufinancovala vo výške viac ako 17 000 eur (vrátane DPH).

Multifunkčné ihrisko bolo vybudované v roku 2008 taktiež z dotácie Úradu vlády SR, po rokoch užívania žiakmi ZŠ Holíčska 50 ale aj širokou verejnosťou bolo už v nevyhovujúcom technickom stave a podľa stanoviska bezpečnostného technika nespĺňalo bezpečnostné a hygienické normy.

Predmetom aktuálne zrealizovaných opráv bolo doplnenie chýbajúcich a výmena poškodených komponentov mantinelov ihriska – stĺpiky, spodné aj vrchné profily, madlá, výplňové dosky z polyplanku. Ďalej išlo o doplnenie jednej futbalovej brány a ochranných sietí a strojové ošetrenie povrchu ihriska z umelého trávnika – očistenie povrchu, hĺbkové vyčistenie pomocou rotačných kief, vysatie a následné doplnenie výplňového materiálu (piesku, gumového granulátu). V rámci umelého trávnika bolo zrealizované pieskovanie koberca a lepenie čiar. K predmetnej ploche ihriska bola osadená tabuľa s prevádzkovým poriadkom a informačná tabuľa s cvikmi.

Ihrisko bolo mestskou časťou prevzaté od zhotoviteľa dňa 19. 3. 2020 a žiakom ZŠ Holíčska ako aj širokej verejnosti bude prístupné ihneď po zrušení opatrení súvisiacich s koronavírusom.

Projekt „Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska 50, Bratislava-Petržalka“ bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.


web od 2day