Rozhodnutie povoľuje užívanie stavby Polyfunkčný bytový dom – Údernícka ul. I a II, na pozemkoch register „C“ parcelné č. 3717/1, 3717/50, 3717/2, 3717/6, 3717/30, 3717/31, 3717/47, 3717/59, 3717/57, 3717/5, 3717/3 a 3717/10 v katastrálnom území Petržalka v Bratislave, podľa geometrického plánu č. 123/2019 zo dňa 31.07.2019, úradne overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 09.08.2019 pod č. 1595/19

web od 2day