Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody na Kopčianskej ul. na deň 7.7.2020 z dôvodu prepoja DN 300/300/200/150 – stavba „Kopčianska sever“

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu.

web od 2day