Dodávka vodoinštalačného materiálu na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Dodávka vodoinštalačného materiálu na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka“
Celková suma Do 5.126,00 € bez DPH (6.151,20 € s DPH) priebežne počas obdobia 12 mesiacov
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka 39370000-6 – Vodoinštalácie, 44411100-5 – Kohútiky
Predloženia ponuky do 06.08.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day