Dodávka Farby, laky a príslušenstvo na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka – II

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Dodávka Farby, laky a príslušenstvo na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka – II“
Celková suma 8.200,00 € bez DPH (9.840,00 € s DPH) priebežne počas obdobia 12 mesiacov
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 44800000-8 -Náterové farby, laky a tmely, 60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Predloženia ponuky do 17.09.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day