Exteriérové odpadové koše

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Zber a odvoz objemných odpadov“
Celková suma max. 21.600,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9107/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9107/summary

v lehote najneskôr do 14.10.2020 do 14:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day