Ochranná deratizácia verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Ochranná deratizácia verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka“
Celková suma max. 10.000,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 90921000-9 – Dezinfekčné a hubiace služby, Doplnkový predmet: 90923000-3 – Deratizačné služby
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9088/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9088/summary

v lehote najneskôr do 13.10.2020 do 10:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day