Zber a odvoz objemných odpadov

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Zber a odvoz objemných odpadov“
Celková suma max. 21.600,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom, Doplnkový predmet: 90510000-5 – Služby na zber odpadu, 90512000-9 – Služby na prepravu odpadu, 90513000-6- Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9084/summary
kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9084/summary

v lehote najneskôr do 12.10.2020 do 14:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day