Dodávateľ stravy pre poberateľov dávky sociálneho zabezpečenia – OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Postup pre zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ ) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom „Dodávateľ stravy pre poberateľov dávky sociálneho zabezpečenia“ postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ ruší predmetný postup verejného obstarávania v zmysle § 57 odst.2 zákona, zároveň oznamuje, že predmet zákazky bude predmetom opätovného zadávania zákazky.

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8270
Predmet „Dodávateľ stravy pre poberateľov dávky sociálneho zabezpečenia“
Celková suma max. 190 000,00 EUR s DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 55520000-1 Služby hromadného stravovania, Doplnkový predmet obstarávania: 55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál, 55521200-2 Donáška stravy
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9175/summary
kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9175/summary

v lehote najneskôr do 22.10.2020 do 10:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day