Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 a č. 18/2019

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2020 z XX, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 a č. 18/2019.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: anna.boroskova@petrzalka.sk písomne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kutlíkova 17, podateľne miestneho úradu, prízemie. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín ukončenia pripomienkového konania: 14.12.2020.

web od 2day