Výber dodávateľa stravy pre roky 2021 – 2024 na vybrané podujatia pre seniorov

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 8960
Predmet „Výber dodávateľa stravy pre roky 2021 – 2024 na vybrané podujatia pre seniorov“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 55520000-1 Služby hromadného stravovania
Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9403/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 14.12.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day