Výrub drevín – začatie správneho konania na základe žiadosti spoločnosti Aupark, a.s., Einsteinová 18, 851 01 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub drevín, druh tuja smaragdová, v počte 103 ks s obvodom kmeňa 10-30 cm, rastúcich na pozemku parc. reg. CKN č. 5109/3 k. ú. Petržalka

web od 2day