Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15/2020 zo dňa 15.12. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 a č. 18/2019 – SCHVÁLENÉ

web od 2day