Rozhodnutie povoľuje užívanie samostatnej časti stavebného objektu SO 44.1 Vonkajšie osvetlenie-vetva „CC“ a „CD“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3022/229, 6047/77, 6047/365, 6047/748, 6047/749 v katastrálnom území Petržalka, ktorý je súčasťou stavby Južné Mesto -Bratislava Petržalka – Primárna infraštruktúra, časť C2-C4

web od 2day