Rekonštrukcia priestorov materskej školy na Bohrovej ulici č. 1 v pavilóne DJ na 1.NP a 2. NP za účelom navýšenia kapacít materskej školy

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 8697
Predmet „Rekonštrukcia priestorov materskej školy na Bohrovej ulici č. 1 v pavilóne DJ na 1.NP a 2. NP za účelom navýšenia kapacít materskej školy“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 71320000-7 Inžinierske projektovanie
Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9529/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 11.01.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day