Čo s vianočným stromčekom? Novinkou budú ohrádky

Odvoz stromčekov bude zabezpečovať bratislavská spoločnosť OLO a.s. od 7.1.2021 do 12.2.2021. Odzdobené vianočné stromčeky sa ukladajú v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob.

Novinkou je osadenie ohrádok na stromčeky, vďaka ktorým bude možné predchádzať voľne pohodeným stromčekom ďalej od kontajnerových stojísk. Z ohrádok v Petržalke budú stromčeky odvážané spoločnosťou OLO a.s. v piatky. Ide o pilotný projekt, pričom celý systém zberu ostáva naďalej tak, ako v minulom roku a je v úvode spomenuté. Pre tento rok budú ohrádky na stromčeky skúšobne umiestnené na Žltej ulici – koniec ulice a Strečnianskej 3-5.

Vianočný stromček však môžete priviezť aj osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore spoločnosti OLO a.s. na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislava každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

V minulosti OLO a.s. preverovalo možnosti spracovania vianočných stromčekov napr. v kompostárni, či ich poskytnutie zoologickej záhrade, čo však zlyhalo vzhľadom na nedostatočné očistenie stromčekov obyvateľmi, a preto sa vianočné stromčeky energeticky zhodnocovali v technologickom zariadení ZEVO Bratislava.

Stromčeky budú materiálovo zhodnotené na základe zmluvného vzťahu s obchodnými spoločnosťami, ktoré majú potrebné platné oprávnenia.

Foto: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

web od 2day