Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 1
Predmet „Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 71320000-7 Inžinierske projektovanie
Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10331/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 15.01.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day