Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23.júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23.júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby.

 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia elektronicky alebo v písomnej forme. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: riaditeľka@ssspetrzalka.sk a eva.pavlaninova@petrzalka.sk alebo písomne na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie sociálnych vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Termín ukončenia pripomienkového konania: 29.01.2021 o 17:00 hodine.

web od 2day