Výber dodávateľa na zabezpečenie pohrebných služieb

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 3089
Predmet „Výber dodávateľa na zabezpečenie pohrebných služieb“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet

98371000-4 Pohrebné služby, 98371120-1 Kremačné služby

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10588/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 08.02.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day