Nové triedy pre škôlkarov na ZŠ Turnianska

Mestská časť Bratislava-Petržalka odštartovala rekonštrukciu Základnej školy Turnianska 10 za účelom vytvorenia novej materskej školy v jej nevyužívaných priestoroch. Projekt v sume viac ako 374-tisíc eur počíta s vytvorením 4 tried s kapacitou 84 detí. Samospráva plánuje spustiť prevádzku MŠ v septembri tohto roka.

Nedostatok kapacít v materských školách je dlhodobým problémom v Petržalke, ktorý sa snaží mestská časť riešiť najmä rekonštrukciou existujúcich priestorov MŠ, ako sú školnícke byty či práčovne. Prvýkrát sa bude na tento účel rekonštruovať ZŠ. „V tomto roku plánujeme otvoriť ďalších 8 tried rekonštrukciou školníckych bytov v materských školách, ďalšie 4 triedy vzniknú výstavbou novej materskej školy v priestoroch existujúcej Základnej školy Turnianska. K septembru 2021 by sme teda mali otvoriť o dvanásť tried viac, do konca roka 2021 to už bude celkom pätnásť tried,“ konštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.

Rekonštrukcia na ZŠ Turnianska bude zahŕňať stavebno-technické úpravy nevyužívaných priestorov ZŠ na I. a II. nadzemnom podlaží. Okrem tried vznikne v areáli školy aj oplotené detské ihrisko pre škôlkarov. „Som rada, že môžeme z nevyužitého priestoru vytvoriť nové triedy pre tých najmenších,“ povedala riaditeľka ZŠ Turnianska Zlata Halahijová, ktorá zároveň dodala, že celkovou rekonštrukciou nevyužívaných priestorov ZŠ sa zvýši energetická hospodárnosť existujúcej budovy.

V rámci rekonštrukcie I. a II. nadzemného podlažia bude zateplený celý obvodový plášť a vymenené staré drevené okná za plastové. Vybudujú sa triedy materskej školy, tiež budú vybudované šatne pre deti, kancelárske priestory pre riaditeľku a učiteľov MŠ. Naplánovaná je aj výmena, resp. úprava zdravo-technických zariadení, vykurovania a elektroinštalácie. Z dôvodu nového dispozičného riešenia budú vymenené podlahy, výplne otvorov a vstupy do budovy tak, aby vyhovovali hygienickým, tepelno-technickým a protipožiarnym požiadavkám na stavbu.

Projekt bol schválený ešte v minulom volebnom období a je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Viac informácií na www.mirri.gov.sk a www.mpsr.sk.

web od 2day