Informácie k povinnému zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Vzhľadom k súčasnej pretrvávajúcej mimoriadnej situácii súvisiacej s ochorením COVID-19, zápisy detí do prvého ročníka školského roka 2021/2022 sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis bude zabezpečovaný prostredníctvom komunikácie školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom. Vždy v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zápis detí do I. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka uskutoční v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.12/2015 zo dňa 1. decembra 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a to:

9. apríla 2021 v čase od 15:00 do 18:00 (piatok)
10. apríla 2021 v čase od 8:00 do 12:00 (sobota).

V tejto súvislosti:

a) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzke v základnej škole. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

b) Zákonní zástupcovia zapíšu svoje dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola).

c) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

d) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

e) Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky tieto osobné údaje:

o deťoch:
– meno a priezvisko,
– dátum a miesto narodenia,
– adresa trvalého pobytu a adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa
nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
– rodné číslo,
– štátna príslušnosť,
– národnosť,

o rodičoch:
– meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
– adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
– kontakt na účely komunikácie.

f) Školské obvody sú určené všeobecne záväzným nariadením o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

g) Zákonní zástupcovia môžu vybrať pre svoje dieťa aj inú ako spádovú základnú školu. Riaditeľ zvolenej školy rozhodne o prijatí s prihliadnutím na umiestnenie detí zo školského obvodu spádovej školy a na kapacitné možnosti školy. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.

h) Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti prizvaný psychológ, špeciálny pedagóg.

i) Do nultého ročníka zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 možno zaradiť deti najneskôr do 15. júna 2021 a to na školský rok 2021/2022.

Pre školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, bude môcť byť prijaté do nultého ročníka základnej školy, ale len ak pôjde o dieťa:

– ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 8. 2021,
– nedosiahne školskú spôsobilosť,
– pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.
Ak ide o prijatie do nultého ročníka, zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia priloží k žiadosti (t. j. prihláške):
– odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
– odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,
– informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

j) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočné prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo do 31.8.2021 šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

k) Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do nultého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

l) Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

m) Ak zákonní zástupcovia pre svoje dieťa písomne požiadajú riaditeľa školy o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou. Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dohodne so zákonnými zástupcami ďalšie podmienky vzdelávania v zahraničí. Po príchode do krajiny pobytu zákonní zástupcovia prihlásia dieťa do školy a oznámia do 30 dní kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí, v ktorej bude plniť povinnú školskú dochádzku.

n) O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2021.

o) Pokiaľ sa zákonní zástupcovia rozhodnú zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musia túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy, do ktorej dieťa predtým zapísali.

p) Zákonní zástupcovia môžu zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu.

r) Pri zápise dieťaťa odporúčame zákonným zástupcom informovať sa o školskom vzdelávacom programe príslušnej základnej školy, o záujmovej činnosti, realizovaných projektoch, o činnosti školského klubu detí, priestorových a materiálno-technických podmienkach školy atď. Veľa dôležitých informácií získajú zákonní zástupcovia na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

Prehľad školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Prvý školský obvod – Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava
Budatínska (čísla 29 – 81), Beňadická (okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska, mestská časť Bratislava-Čunovo;

Druhý školský obvod – Základná škola Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova, Krasovského, Muchovo námestie;

Tretí školský obvod – Základná škola Dudova 2, 851 02 Bratislava
Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Hrobákova, Kutlíkova, Romanova, Rovniankova, Starhradská, Starohájska;

Štvrtý školský obvod – Základná škola Gessayova 2, 851 03 Bratislava
Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského, Rusovská cesta (čísla 50, 52, 54, 56);

Piaty školský obvod – Základná škola Holíčska 50, 851 05 Bratislava
Brančská, Beňadická (nepárne čísla 9-21), Béžová, Fialová, Budatínska (čísla 1-27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šášovská, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska, Vígľašská, Zuzany Chalupovej, Žltá;

Šiesty školský obvod – Základná škola Lachova 1, 851 03 Bratislava
Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 14, 14A; Lužná,
Šustekova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 45, 47, 49, 51;

Siedmy školský obvod – Základná škola Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava
Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 50, 52, 54, 56), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;

Ôsmy školský obvod – Základná škola Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1,3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Deviaty školský obvod – Základná škola Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Andrusovova, Belinského, Bratská, Ondreja Štefanka (bývalá Čapájevova), Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

Desiaty školský obvod – Základná škola Tupolevova 20, 851 01 Bratislava
Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

Jedenásty školský obvod – Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role – ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Turnianska,
Vyšehradská (čísla 25-39), Žehrianska;

web od 2day