Prenájom športovej haly Prokofievova – UKONČENÉ

Mestská časť predlžuje možnosť zaslať žiadosť o prenájom športovej haly Prokofievova 2 do 30.4.2021, 12:00 hod. Súťažné návrhy sú uchádzači povinní do uvedeného termínu doručiť zásadne v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – prenájom objektu „Športová hala Prokofievova 2“ – neotvárať !“ Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci ku dňu predloženia dokladov do obchodnej verejnej súťaže.

Ostatné podmienky vyhlásenia OVS ostávajú nezmenené a nájdete ich na stránke https://www.petrzalka.sk/2021-02-03-vyhlasujeme-sutaz-na-prenajom-sportovej-haly-prokofievova-2/.

Bližšie informácie nájdete na adrese: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, Referát správy miestneho majetku 3. Poschodie, č. dverí 314, Mgr. Alžbeta Broszová, email: alzbeta.broszova@petrzalka.sk prípadne na tel. č. 02/68288873, mobil: 0947487032

web od 2day