Vyhlasujeme súťaž na prenájom športovej haly Prokofievova 2

Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom športovej haly na Prokofievovej 2. Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť zásadne v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava v termíne do 31.03.2021 do 16.30 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – prenájom objektu „Športová hala Prokofievova 2“ – neotvárať !“

Bližšie informácie nájdete na adrese: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, Referát správy miestneho majetku 3. Poschodie, č. dverí 314, Mgr. Alžbeta Broszová, email: alzbeta.broszova@petrzalka.sk
prípadne na tel. č. 02/68288873, mobil: 0947487032

web od 2day