Dodávka elektroinštalačného materiálu.

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 3669
Predmet „Dodávka elektroinštalačného materiálu“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet
31320000-5 – Elektrické rozvodné kábleDoplňujúci CPV
44322000-3 – Príslušenstvo ku káblom
44321000-6 – Káble
44322300-6 – Káblovody
31224100-3 – Zástrčky a zásuvky
Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10588/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 15.04.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day