Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Dudova, MČ Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka v zmysle § 117 ZVO / stavebné práce
Číslo obstarávania 4174
Predmet „Rekonštrukcia bežeckého oválu ZŠ Dudova, MČ Bratislava – Petržalka“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet

45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11537/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 27.04.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day