POSLEDNÝ JARNÝ VÝRUB POŠKODENÝCH STROMOV

POSLEDNÝ JARNÝ VÝRUB POŠKODENÝCH STROMOV V RÁMCI REVITALIZÁCIE PETRŽALSKEJ ZELENE HOTOVÝ
Keďže sa 31. marca oficiálne skončilo obdobie vegetačného pokoja, pracovníci z z referátu správy verejných priestranstiev a oddelenia životného prostredia koncom mesiaca zrealizovali posledný jarný výrub poškodenej zelene na území našej mestskej časti. Išlo o tri stromy na Šrobárovom námestí, dva v areáli Základnej školy Černyševského a jeden na ulici Wolkrovej. Výrub sa vykonal na základe rozhodnutia mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa zmyslu zákona § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade s § 17 ods. 3 zákona 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona NR
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade
so Štatútom Hlavného mesta Slovenskej republiky, čl.69.
Ďalšie plánované, úradmi schválené a odborníkmi odporúčané výruby poškodených stromov v rámci našej revitalizácie sa tak vykonajú až v októbri.
Vyrúbané stromy boli nielen poškodené, ale aj nebezpečné pre verejnosť. K našej zeleni sa však snažíme správať zodpovedne a každý jeden vyrúbaný strom sa pokúšame nahradiť. Ideálne v počtoch, ktoré sú vyššie než tie pôvodné.  Petržalka preto najneskôr do dvoch rokov v rámci kompenzácie za tento výrub uskutoční náhradnú 14 javorov mliečnych (Acer platanoides Columnare).

web od 2day