Zverejnenie žiadosti k zámeru „MAAKFOOTBALLARENA“, ku ktorej bolo vydané rozhodnutie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresným úradom Bratislava, odbor životného prostredia odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod č. OÚ-BA-OSZP3-2019/013732/FID/V-EIA-r zo dňa 10.6.2019, ktoré je zverejnené na www.enviroportal.sk

web od 2day