Úrad MČ Bratislava-Petržalka je od pondelka 19. apríla 2021 opäť otvorený

Vďaka dodržiavaniu opatrení a priaznivému vývoju epidemiologickej situácie sa dnes opäť otvorili brány úradu. Naďalej je potrebné dodržiavať opatrenia a nariadenia, ktoré pomôžu priaznivú situáciu zlepšovať.

Stránkové hodiny úradov sa vracajú do riadnej prevádzky.

 

 

MIESTNY ÚRAD PETRŽALKA (podnety@petrzalka.sk)
Pondelok:   08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Utorok:       zatvorené
Streda:       08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
Štvrtok:      zatvorené
Piatok:       08:00 – 12:00

PODATEĽŇA (podatelna@petrzalka.sk)
Pondelok:   08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Utorok:       08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
Streda:       08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
Štvrtok:      08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
Piatok:       08:00 – 12:00

POKLADŇA (pokladna@petrzalka.sk)
Pondelok:   08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Streda:       08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
Piatok:        08:00 – 12:00

MATRIKA (matrika@petrzalka.sk)
Pondelok:   08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Streda:       08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
Piatok:        08:00 – 12:00

Celé znenie nariadení a opatrení, ktoré je potrebné dodržiavať pri vstupe do MÚ MČ Bratislava-Petržalka:

Pri vstupe do objektu MÚ MČ Bratislava-Petržalka počas stránkových hodín treba dodržiavať tieto pokyny v zmysle platných vyhlášok a nariadení:

VYHLÁŠKA č. 132/2021
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa:

 • Odstupy medzi návštevníkmi úradu 2 metre.
 • V interiéri max. 1 osoba na 15m².
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy.
 • Preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Potvrdením sa nemusí preukázať:

 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osoba, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

VYHLÁŠKA č. 175/2021
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Všetkým sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov.
Povinnosť sa nevzťahuje na:
– deti do 6 rokov veku,
– osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

web od 2day