Navrhnite osobnosť Petržalky

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky.

Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998.

Menoslov všetkých ocenených osobností od roku 1998 nájdete TU.

Ocenenie Osobnosť Petržalky má predovšetkým morálnu hodnotu a je jedinečným poďakovaním vedenia mestskej časti ocenenému. Ocenenie nie je nijako a nikým nárokovateľné, neobsahuje žiadnu finančnú, ani vecnú hodnotu.

Ocenenie môže prevziať

1. obyvateľ s trvalý bydliskom v Petržalke
2. obyvateľ inej obce, ktorí sa aktívne podieľa na živote v Petržalke, alebo jednoznačne Petržalku reprezentuje.

Návrh na ocenenie je možné podať najmä za oblasť

1. spoločenského života a kultúry
2. životné prostredie a občianske aktivity
3. športové aktivity
4. reprezentáciu Petržalky v ktorejkoľvek oblasti
5. iné

Návrh musí obsahovať:

1. meno a priezvisko navrhovanej osobnosti, adresu, telefonický a mailový kontakt, alebo adresu bydliska,
2. meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový),
3. krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti – v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre Petržalku.

Bez uvedenia všetkých údajov nie je možné návrh akceptovať.

Vyplnené tlačivo s návrhom na ocenenie môžete zasielať do 31.5.2021, a to:

1. mailom na adresu: daniela.emeljanovova@petrzalka.sk
2. poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, referát kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,
3. doručiť osobne do podateľne miestneho úradu.

web od 2day