Ocenenie Osobnosť Petržalky | PETRŽALKA

O ČOM JE OSOBNOSŤ PETRŽALKY?

Mestská časť Bratislava-Petržalka už od roku 1998 organizuje slávnostné podujatie Osobnosť Petržalky, počas ktorého sa snažíme prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie Petržalky, prispeli k šíreniu jej dobrého mena a rozvoju, zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov i návštevníkov, alebo skvalitnili ich život.

NOMINUJTE SVOJU OSOBNOSŤ PETRŽALKY

Prehľad ocenených Osobností Petržalky

Martin Kubala
Kultúra a rozvoj spoločenského života

Michal Berta
Sociálna práca a ochrana života a zdravia

Viliam Kálmán
Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu

Viktor Milata
Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia

Miroslav Celler
in memoriam

Stanislav Pešek
Cena verejnosti

Jozef Pöstényi
Kultúra a rozvoj spoločenského života

Ľudovít Divinec
Sociálna práca a ochrana života a zdravia

Marián Kukumberg
Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu

Hana Závodná
Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia

Miroslava Pavlíková
Životné prostredie a ochrana prírody

Milan Ftáčnik
in memoriam za celoživotný prínos komunite

Miroslav Cisár
Cena verejnosti

Jaroslav Sopúch
In memoriam za prínos v oblasti vzdelávania a športu

Katarína Kostková
za celoživotnú prácu v prospech petržalských seniorov

Pavel Šesták
za aktivity v oblasti životného prostredia a kultúry

Barbora Filo
za pomoc rodinám a marginalizovaným skupinám

Peter Drábik
za prácu v oblasti vzdelávania a životného prostredia

Jakub Kuruc
za aktivity v oblasti životného prostredia a kultúry

 

Viera Némethová
za osobný prínos v oblasti rozvoja knihovníctva a vzdelávania

František Hajko
za aktívny prístup k životu, ktorým pozitívne ovplyvňuje okolie

Mária Riganová
za prínos pri vytváraní ekologického prostredia a podporu ekologického myslenia ľudí

Štefan Rác
za dlhoročnú pedagogickú činnosť a úspešné uplatňovanie metodických zručností vo výchovno-vzdelávacom procese

Vladimír Dolinay a Zuzana Dolinayová
na ich počesť udelil starosta ich príbuzným čestné ocenenie In Memoriam

Martin Kleibl
za výnimočný prínos pre záchranu pamätihodností a ich zviditeľnenie v Petržalke

Ivan Horský
za nezištnú občiansku aktivitu a prínos pre vzdelávanie verejnosti v oblasti histórie

Marek Chrastina
za nezištnú občiansku aktivitu a zlepšenie životného prostredia v Petržalke

Soňa Hanzelová
za prínos v oblasti vzdelávania aj voľnočasových aktivít detí v predškolskom veku

 

Peter Buček
za obetavú prácu s mládežou v oblasti športu a za propagáciu Petržalky

Rehoľná sesta Letycja
za obetavú a profesionálnu prácu pre ľudí v núdzi v Petržalke

Ernestína Danková
za dlhoročnú umeleckú činnosť

Zdenka Riečanová
za dlhoročnú pedagogickú prácu a prínos pre oblasť matematiky a fyziky

Dušan Smolka
za obetavú prácu v oblasti zdravotníctva a verejného života

Ľubica Kaiserová
za profesionalitu, empatiu a pomoc rodinám s predčasne narodenými deťmi

Erika Brandnerová
za obetavú prácu pri výchove mládeže v oblasti športu

Kristína Majorová
za obetavú a profesionálnu prácu pre obyvateľov Petržalky

Eva Orságová a Peter Orság
za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania

Gejza Sklenka
za celoživotný prínos pre rozvoj telesnej výchovy a športu

Mária Vlčková
za dlhoročnú spoluprácu s Materským centrom Budatko v prospech mladých rodín v Petržalke

 

Zuzana Milátová
spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku

Dušan Srogončík
niekdajší predseda súdu Bratislava V, ako predseda sa intenzívne podieľal na jeho vybudovaní, a to nielen materiálnom ale aj personálnom

Fridrich Malíšek
svojou hrou na husle ozvláštňuje od roku 1972 všetky občianske obrady, ktoré zabezpečuje Miestny úrad Bratislava-Petržalka pre obyvateľov

Mária Nemešová
svoje úsilie venuje obecne prospešnému účelu, zlepšovaniu kvality života občanov a ich participácii na verejnom dianí

Milan Lezo
od roku 2002 je riaditeľom Strediska služieb školám a školských zariadení Petržalka

Peter Tvrdoň
riaditeľ Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti

Vojtech Belovics
za celoživotnú prácu požiarnika pri záchrane ľudských životov a majetku

Jarmila Doleželová
za prácu pro bono obyvateľov Petržalky

Alžbeta Korbelová
za aktívnu prácu pre seniorov

 

Alica Donthová
za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry

Jozef Karáč
za dlhoročnú aktívnu prácu v sociálnej oblasti a za významný príspevok k rozvoju kultúrno-spoločenského a cirkevného života v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Martin Kližan
za reprezentáciu v tenise a za propagáciu Petržalky

Jozef Nodžák
za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacích programoch pre deti a mládež

Štefan Šlachta
za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj architektúry

Juraj Kukura
za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry

Mária Kováčiková
za celoživotnú prácu v oblasti kultúry

Dušan Mikulec
za humanitné poslanie a za osobitný prínos v oblasti práce s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením

Karol Pátek
za mimoriadny prínos v oblasti cyklistiky, jej propagácie a výchovy mládeže k športu

Elena Rapavá
za rozvoj školstva v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka

Marcela Skraková
za mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva

Ružena Borzová
za aktívnu prácu pre seniorov

František Guth
za osobnú angažovanosť pri budovaní krajšej Petržalky

Anton Hykisch
za celoživotnú literárnu tvorbu

Bohumil Kováč
za prínos v oblasti architektúry a urbanizmu

Mária Králiková
za mimoriadne výsledky v pedagogickej práci s deťmi predškolského veku

Vojtech Červenka
za prínos v oblasti podnikania v Petržalke

Antonín Polách
za celoživotné pedagogické pôsobenie a angažovanosť pri rozvoji regionálneho školstva a športu

Beata Renertová
za prínos v oblasti športu a výchovy mládeže

Henrich Slaušek
za ľudskosť a celoživotnú prácu vo verejnom záujme

Ivan Václavík
za celoživotnú prácu a angažovanosť vo verejnom živote

Róbert Knirsch
profesionálny hasič Hasičského záchranného útvaru Hlavného mesta SR Bratislavy od 1. novembra 1983 do 31. marca 2010 a ako dobrovoľný hasič v Petržalke od 1. mája 1993

Anna Všetečková
návrh je vyústením viacročnej vytrvalej a inšpiratívnej občianskej aktívnej práce, najmä v oblasti revitalizácie verejných detských ihrísk v Petržalke

Mária Winkláreková
zakladateľka speváckeho súboru Melódia, spestruje život dôchodcov svojou milou, veselou a priateľskou povahou

Štefan Zboja
medzinárodne uznávaný plastický chirurg ocenený mnohými medailami

Rudolf Gallo
novinár a publicista, patrí dlhé roky medzi špičku slovenských novinárov a publicistov, je držiteľom niekoľkých novinárskych cien, mal a má vysoký kredit u čitateľov viacerých printových médií

Daniela Petríková
riaditeľka Základnej školy na Prokofievovej ul., ocenená za mimoriadny osobný podiel na rozvoji slovenského školstva, osobitne petržalského základného školstva

Peter Kliment (umelecký pseudonym Peter Petiška)
textár, spisovateľ, dramaturg, humorista, satirik, scenárista, libretista a prekladateľ

Drahomíra Kovaříková
riaditeľka Gymnázia A. Einsteina v Petržalke, ocenená za zanietenosť o prítomnosť a budúcnosť školy, s ktorou spojila svoj život i jej osobné vlastnosti

Kamil Peteraj
spisovateľ, básnik a textár, jeden zo zakladateľov modernej slovenskej textovej tvorby

Valéria Baluchová
Za dlohoročnú prácu v prospech seniorov.

Anna Budinská
Za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou, rozvoj vzdelávania a športu.

Ján Budinský
Za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou, rozvoj vzdelávania a športu.

Erika Brandnerová
Za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou v modernej gymnastike.

Ľudovít Hanák
Za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou, rozvoj vzdelávania a športu.

Miloš Klátik
Za dlohoročnú prácu v sociálnej oblasti a za zásluhy o rozvoj cirkvi.

Ondrej Lenár
Za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, za zásluhy o zachovanie ľudových tradícií.

Marián Šurda
Za dlhoročný prínos v rozvoji chovateľského a kultúrno-spoločenského dostihového športu, významnou mierou prispel k záchrane a vybudovaniu areálu závodiska, kde sa konajú dostihy celoeurópskeho charakteru.

Ivan Novotný
Za dlhoročnú odbornú obetavú prácu a ľudský prístup v liečebnej oblasti drog, gemblerstva, alkoholu a iných návykových látok, založenie a vedenie Sanatória AT v Petržalke.

Hedviga Šimoneková
Za celoživotnú pedagogickú činnosť a aktivity práce s deťmi a mládežou pri výchove a pestovaní úcty k ľudovému umeniu a folklórnym tradíciám.

Oľga Filáková
Za celoživotnú prácu v školstve, pri budovaní inštitucionálnej predškolskej výchovy, za prínos pri skvalitňovaní výchovy detí a žiakov, podporu rozvoja, spokojnosti a istoty obyvateľov Petržalky.

Ján Valter
Výtvarník a grafik, za prezentáciu Slovenska na medzinárodných výstavách a získanie viacerých cien na zahraničných súťažiach v oblasti grafiky, karikatúry a animovaného filmu, za jeho tvorbu knižných ilustrácii, písanie textov, scenárov pre reklamné televízie a rozhlasové spoty.

Vladimír Bajan
S jeho menom je spojená novodobá história najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalky, kedy zastával mnohé významné funkcie v slovenskom politickom, spoločenskom aj športovom živote, takmer 12 rokov vo funkcii starostu Petržalky charakterizuje jeho osobný vklad a trvalý prínos pre jej rozvoj a vytváranie pozitívnych vzťahov Petržalčanov ku svojej mestskej časti.

Marián Kochanský
Spevák, skladateľ, dlhoročný vedúci pracovník v oblasti kultúry, za celoživotný prínos a zásluhy o rozvoj kultúry.

Jozef Pavelka
Za osobný vklad a trvalé výsledky vo zvyšovaní kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Ján Bálint
Za obetavú a záslužnú prácu v prospech obyvateľov tohto domu a v prospech Petržalky.

Koloman Cigle
Celý svoj profesionálny život zasvätil boju proti zločinnosti a kriminalite, ocenený bol za osobný prínos pri budovaní bezpečnej Petržalky.

Ivan Lutter
Jeden z popredných chirurgov v urológii na Slovensku, zaviedol najnovšie vyšetrovacie a liečebné metódy v tomto odbore medicíny, vďaka nemu sa urologické oddelenie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke stalo známe na celom Slovensku a aj jeho zásluhou sa táto nemocnica stala významnou zdravotníckou inštitúciou.

Katarína Kovárová
Za dlhodobý, mimoriadny a tvorivý rozvoj mimoškolskej výchovy detí a mládeže a za zavádzanie pozoruhodných inovačných aktivít do práce školských klubov.

Daniela Ostatníková
Za jej zásluhy vo vedecko-výskumnej, pedagogickej, prekladateľskej a publikačnej činnosti v oblasti normálnej a patologickej fyziológie.

František Horniak
Oceľorytec, ktorý získal vzácne ocenenie za najkrajšiu známku sveta. Je na nej zobrazené dielo Ladislava Medňanského, ocenenie získal za šírenie dobrého mena Slovenska vo svete.

Janka Hažírová
Ukončila veľký projekt venovaný Rómom, ktorý podporila aj Európska únia, v roku 2002 založila nadáciu Právny dom. Ocenenie získala za aktívnu prácu v treťom sektore.

Andrej Glatz
Za prínos v rozvoji podnikania v Petržalke.

Manželia Helena a Roman Okoličányovci
Obaja lekári, získali ocenenie za profesionálny a najmä ľudský prístup k pacientom.

Manželia Helena a Miroslav Šalátovci
Za 20 rokov úspešnej práce s deťmi v detskom folklórnom súbore Lúčka.

Vladimír Weiss
Za aktívnu hráčsku a úspešnú trénerskú činnosť v FC Artmedia Bratislava.

Gabriela Baranovičová
Šéfredaktorka Petržalských novín.

Rudolf Čižmárik
Spisovateľ, básnik, prekladateľ, šéf vydavateľstva Alexandra.

Miroslav Košírer
Fotograf, prispel aj k záchrane lesa pred požiarom.

Klára Kossárová
Detská alergologička, už 20 rokov pracuje v Petržalke. Ako imunologička sa venuje najmä malým pacientom.

Mária Kudláčková
Za prínos v oblasti výskumu a publikovanie v oblasti autizmu.

Anton Šafárik
Za bezproblémovú organizáciu návštevy pápeža Jána Pavla II.

Leopold Vašut
Polyhistor, angažuje sa najmä v oblasti kultúry a vzdelávania.

Daniel Hevier
Básnik, prozaik, autor literatúry pre deti, textár, prekladateľ, vydavateľ.

Manželia Zuzana a Fantišek Majtánovci
Podnikatelia, ich zásluhou vzniklo moderné obchodné stredisko v Petržalke – Tovar pre domácnosť (TPD).

Gabriela Mlsnová
Viacnásobná majsterka sveta vo fitness v kategórii nad 167 cm, držiteľka mnohých ďalších titulov.

Martina Svobodová
Získala trikrát zlato na majstrovstvách sveta v in-line korčuľovaní.

Gejza Wimmer
Vysokohodnotený odborník, venuje sa jazykovede, hudbe, spolupracuje s lekármi, metrológmi, geografmi a inými odborníkmi.

Juraj Adamík
Za reprezentáciu Petržalky i Slovenska na európskych i svetových súťažiach v stepe.

Mária Bizoňová
Učiteľka telesnej výchovy, za mnohé aktivity v oblasti školstva, mládeže a športu.

Viliam Horniak
Z celoživotný prínos v oblasti vzdelávania a vedy, najmä v rezorte poľnohospodárstva a výživy.

Miroslav Kysela
Salezián don Bosca, za prínos k duchovnému a sociálnemu rozvoju mládeže a dospelých.

Pavol Gálik
Reprezentant ČSSR v cyklistike, víťaz mnohých domácich i svetových súťaží, tréner mládeže, tréner mužov.

Vít Bojňanský
Za zásluhy o rozvoj poľnohospodárskych vied, najmä ochrany rastlín, ale aj vo výchove študentov v tejto oblasti.

Ladislav Herzog
Za viac ako 30 ročné pôsobenie v Dunajplavbe, za svoju neskrotnú lásku k Dunaju a snáď ku všetkému, čo s Dunajom súvisí.

Peter a Pavol Hochschornerovci
Zlatí medajlisti z letných olympijských hier v Sydney v roku 2000, majstri sveta v zjazde na divokej vode v roku 1999, majstri Európy v rokoch 1998 a 2000, víťazi svetového pohára vo vodnom slalome v rokoch 1999 a 2000 a nositelia mnohých ďalších ocenení a víťazstiev.

Ladislav Chudík
Herec, pedagóg, člen činohry Slovenského národného divadla, velikán slovenského hereckého umenia.

Karol Šona
Člen Dobrovoľného verejného požiarneho zboru od roku 1973, od roku 1991 aj jeho veliteľ.

Stanislav Štepka
Dramatik, textár, herec, spevák, režisér, riaditeľ Radošinského naivného divadla.

Magdaléna Rovňáková
Dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru, za dlhoročnú prácu s mládežou.

Ján Paškan
Riaditeľ Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, za humanizáciu Petržalky.

Jaroslav Gustafík
Za zhromažďovanie vzácnych dokumentov o histórii Petržalky.

Ivan Paulička
Dlhoročný tréner šachových nádejí, za výchovu mnohých úspešných reprezentantov Slovenska.

Regina Pokorná
Majsterka sveta v šachu vo svojej kategórii, za reprezentáciu Petržalky.

Buhuslav Janíček s manželkou Kornéliou
Za celoživotnú starostlivosť o mladú generáciu.

František Kollár
Za angažovanie sa v oblasti medziľudských vzťahov a spolunažívania.

Michal Lehuta
Žiak ZŠ za geografickú prácu o Petržalke, za intenzívny záujem o minulosť, prítomnosť a budúcnosť Petržalky.

Pavel Pávek
Generálny riaditeľ spoločnosti TECHNOPOL a.s., za prínos v oblasti humanizácie Petržalky (vybudovanie spievajúcej fontány).

Milan Sládek
Riaditeľ divadla Aréna, za prínos v oblasti kultúry, za zasadenie sa o obnovu divadla Aréna.

Sabina Šikulová
Za návrh maskota Petržalky „Petržalko“.

Peter Lesay
Za humánnu činnosť a pomoc, mnohonásobný darca krvi, organizátor mnohých záslužných projektov pre deti.

Martin Maláček
Neurochirurg, za záchranu života a príkladný prístup k pacientom.

Ján Meleg
Mnohonásobný darca krvi, obetavý, ochotný pomôcť, za prínos v oblasti humanity.

František Oswald (in memoriam)
Zakladateľ hudobnej školy v Petržalke, výborný učiteľ.

Anton Petrák
Veterán západného odboja v povojnových rokoch, držiteľ mnohých vyznamenaní.

Alexander Rozin
Generálny riaditeľ spoločnosti INCHEBA a.s., prínos pre Petržalku v oblasti spoločensko-kultúrneho života.

Juraj Stern
Rektor Ekonomickej univerzity, za zásluhy pri dobudovaní EU.

Ladislav Šefc (in memoriam)
Zberateľ dobových pohľadníc, za zásluhy o záchranu kultúrnych pamiatok v Petržalke.

web od 2day