Osobnosti Petržalky

Katarína Kostková
Za celoživotnú prácu v prospech petržalských seniorov.

Ing. Pavel Šesták
Za aktivity v oblasti životného prostredia a kultúry.

Ing. Peter Drábik, PhD.
Za prácu v oblasti vzdelávania a životného prostredia.

Mgr. Barbora Filo
Za pomoc rodinám a marginalizovaným skupinám.

Jakub Kuruc
Za aktivity v oblasti životného prostredia a kultúry.

Jaroslav Sopúch
In Memoriam za prínos v oblasti vzdelávania a športu.

Mgr. Viera Némethová
Za osobný prínos v oblasti rozvoja knihovníctva a vzdelávania.

František Hajko
Za aktívny prístup k životu, ktorým pozitívne ovplyvňuje okolie.

Mária Riganová
Za prínos pri vytváraní ekologického prostredia a podporu ekologického myslenia ľudí.

Mgr. Štefan Rác
Za dlhoročnú pedagogickú činnosť a úspešné uplatňovanie metodických zručností vo výchovno-vzdelávacom procese.

Mgr. Vladimír Dolinay a Zuzana Dolinayová
čestné ocenenie In Memoriam

Mgr. art. Martin Kleibl
Za výnimočný prínos pre záchranu pamätihodností a ich zviditeľnenie v Petržalke

PhDr. Ivan Horský
Za nezištnú občiansku aktivitu a prínos pre vzdelávanie verejnosti v oblasti histórie

Marek Chrastina
Za nezištnú občiansku aktivitu a zlepšenie životného prostredia v Petržalke

Mgr. Soňa Hanzelová
Za prínos v oblasti vzdelávania aj voľnočasových aktivít detí v predškolskom veku

Peter Buček
Za obetavú prácu s mládežou v oblasti športu a za propagáciu Petržalky

Rehoľná sesta Letycja
Za obetavú a profesionálnu prácu pre ľudí v núdzi v Petržalke

Ernestína Danková
Za dlhoročnú umeleckú činnosť

Zdenka Riečanová
Za dlhoročnú pedagogickú prácu a prínos pre oblasť matematiky a fyziky

Dušan Smolka
Za obetavú prácu v oblasti zdravotníctva a verejného života

Ľubica Kaiserová
Za profesionalitu, empatiu a pomoc rodinám s predčasne narodenými deťmi

 

Erika Brandnerová
Za obetavú prácu pri výchove mládeže v oblasti športu

Kristína Majorová
Za obetavú a profesionálnu prácu pre obyvateľov Petržalky

Mária Vlčková
Za dlhoročnú spoluprácu s Materským centrom Budatko v prospech mladých rodín v Petržalke

Eva Orságova a Peter Orság
Za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania

Gejza Sklenka
Za celoživotný prínos pre rozvoj telesnej výchovy a športu

Mgr. Zuzana Milátová
Za výnimočný prínos a sociálnu prácu s deťmi a mládežou Petržalky.

JUDr. Dušan Srogončík
Za dlhoročný odborný a morálny prínos spoločnosti.

Fridrich Malíšek
Za dlhoročnú spoluprácu a umelecké pôsobenie v Petržalke.

Mgr. Mária Nemešová
Za aktívnu spoluprácu a osvetu v oblasti verejného diania.

Ing. Peter Tvrdoň
Za aktívnu spoluprácu a osvetu v oblasti verejného kultúrneho diania.

Ing. Milan Lezo
Za osobitý prínos v práci pre materské školy v Petržalke.

 

JUDr. Jarmila Doleželová
Za prácu pro bono obyvateľov Petržalky.

Vojtech Belovics
Za celoživotnú prácu požiarnika pri záchrane ľudských životov a majetku.

Alžbeta Korbelová
Za aktívnu prácu pre seniorov.

Alica Donthová
Za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry.

dp. magister Jozef Karáč
Za dlhoročnú aktívnu prácu v sociálnej oblasti a za významný príspevok k rozvoju kultúrno-spoločenského a cirkevného života v mestskej časti.

Martin Kližan
Za reprezentáciu v tenise a za propagáciu Petržalky.

Jozef Nodžák
Za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacích programoch pre deti a mládež.

prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.
Za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj architektúry.

Mgr. art. Juraj Kukura
Za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry.

Mária Kovačíková
Za celoživotnú prácu v oblasti kultúry.

PaedDr. Dušan Mikulec
Za humanitné poslanie a za osobitný prínos v oblasti práce s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením.

Karol Pátek
Za mimoriadny prínos v oblasti cyklistiky, jej propagácie a výchovy mládeže k športu.

RNDr. Elena Rapavá
Za rozvoj školstva v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka.

MUDr. Marcela Skraková
Za mimoriadne zásluhy v oblasti zdravotníctva.

Ružena Borzová
Za aktívnu prácu pre seniorov.

PaedDr. Mária Králiková
Za mimoriadne výsledky v práci s predškolákmi.

PhDr. František Guth
Za budovanie krajšej Petržalky.

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč
Za prínos v oblasti architektúry a urbanizmu.

Ing. Anton Hykisch
Za prácu v oblasti literárnej tvorby.

Ing. Vojtech Červenka
Za prínos v oblasti podnikania.

RNDr. Antonín Polách
Za celoživotné pedagogické pôsobenie pri rozvoji školstva a športu.

Ing. Beata Renertová
Za prínos v oblsti športu a výchovy mládeže.

Henrich Slaušek
Za ľudskosť a celoživotnú prácu vo verejnom záujme.

Ivan Václavík
Za celoživotnú prácu a angažovanosť vo verejnom živote.

Róbert Knirsch
Za príkladnú prácu hasiča pri záchrane ľudských životov a majetku.

Anna Všetečková
Za mimoriadne občianske aktivity v prospech verejnosti.

Mária Winkláreková
Za osobitné aktivity v prospech seniorov.

Doc. MUDr. Štefan Zboja, CSc.
Za celoživotný osobitný prínos v oblasti plastickej chirurgie a chirurgie ruky.

Rudolf Gallo
Za publikačnú činnosť o samospráve a za angažovanosť vo verejnom živote.

MUDr. Peter Kliment, CSc. (umelecký pseudonym Peter Petiška)
Za osobitný prínos v oblasti zdravotníctva a kultúry.

Mgr. Drahomíra Kovařiková
Za osobný prínos k rozvoju stredného školstva.

Kamil Peteraj
Za výnimočný prínos v oblasti kultúry.

Mgr. Daniela Petríková
Za osobný prínos k rozvoju základného školstva.

Valéria Baluchová
Za dlohoročnú prácu v prospech seniorov.

Anna Budinská
Za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou, rozvoj vzdelávania a športu.

Ján Budinský
Za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou, rozvoj vzdelávania a športu.

PhDr. Erika Brandnerová
Za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou v modernej gymnastike.

Ľudovít Hanák
Za celoživotnú prácu s deťmi a mládežou, rozvoj vzdelávania a športu.

Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Za dlohoročnú prácu v sociálnej oblasti a za zásluhy o rozvoj cirkvi.

Mgr. Ondrej Lenár
Za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, za zásluhy o zachovanie ľudových tradícií.

JUDr. Mgr. Marián Šurda
Za dlhoročný prínos v rozvoji chovateľského a kultúrno-spoločenského dostihového športu, významnou mierou prispel k záchrane a vybudovaniu areálu závodiska, kde sa konajú dostihy celoeurópskeho charakteru.

MUDr. Ivan Novotný
Za dlhoročnú odbornú obetavú prácu a ľudský prístup v liečebnej oblasti drog, gemblerstva, alkoholu a iných návykových látok, založenie a vedenie Sanatória AT v Petržalke.

Mgr. Hedviga Šimoneková
Za celoživotnú pedagogickú činnosť a aktivity práce s deťmi a mládežou pri výchove a pestovaní úcty k ľudovému umeniu a folklórnym tradíciám.

Mgr. Oľga Filáková
Za celoživotnú prácu v školstve, pri budovaní inštitucionálnej predškolskej výchovy, za prínos pri skvalitňovaní výchovy detí a žiakov, podporu rozvoja, spokojnosti a istoty obyvateľov Petržalky.

Ing. Ján Valter
Výtvarník a grafik, za prezentáciu Slovenska na medzinárodných výstavách a získanie viacerých cien na zahraničných súťažiach v oblasti grafiky, karikatúry a animovaného filmu, za jeho tvorbu knižných ilustrácii, písanie textov, scenárov pre reklamné televízie a rozhlasové spoty.

Ing. Vladimír Bajan
S jeho menom je spojená novodobá história najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalky, kedy zastával mnohé významné funkcie v slovenskom politickom, spoločenskom aj športovom živote, takmer 12 rokov vo funkcii starostu Petržalky charakterizuje jeho osobný vklad a trvalý prínos pre jej rozvoj a vytváranie pozitívnych vzťahov Petržalčanov ku svojej mestskej časti.

Ing. Marián Kochanský
Spevák, skladateľ, dlhoročný vedúci pracovník v oblasti kultúry, za celoživotný prínos a zásluhy o rozvoj kultúry.

PaedDr. Jozef Pavelka
Za osobný vklad a trvalé výsledky vo zvyšovaní kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Ján Bálint
Za obetavú a záslužnú prácu v prospech obyvateľov tohto domu a v prospech Petržalky.

Major Koloman Cigle
Celý svoj profesionálny život zasvätil boju proti zločinnosti a kriminalite, ocenený bol za osobný prínos pri budovaní bezpečnej Petržalky.

MUDr. Ivan Lutter, CSc.
Jeden z popredných chirurgov v urológii na Slovensku, zaviedol najnovšie vyšetrovacie a liečebné metódy v tomto odbore medicíny, vďaka nemu sa urologické oddelenie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke stalo známe na celom Slovensku a aj jeho zásluhou sa táto nemocnica stala významnou zdravotníckou inštitúciou.

Katarína Kovárová
Za dlhodobý, mimoriadny a tvorivý rozvoj mimoškolskej výchovy detí a mládeže a za zavádzanie pozoruhodných inovačných aktivít do práce školských klubov.

Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
Za jej zásluhy vo vedecko-výskumnej, pedagogickej, prekladateľskej a publikačnej činnosti v oblasti normálnej a patologickej fyziológie.

František Horniak
Oceľorytec, ktorý získal vzácne ocenenie za najkrajšiu známku sveta. Je na nej zobrazené dielo Ladislava Medňanského, ocenenie získal za šírenie dobrého mena Slovenska vo svete.

PhDr. Janka Hažírová
Ukončila veľký projekt venovaný Rómom, ktorý podporila aj Európska únia, v roku 2002 založila nadáciu Právny dom. Ocenenie získala za aktívnu prácu v treťom sektore.

Ing. Andrej Glatz
Za prínos v rozvoji podnikania v Petržalke.

Manželia Helena a Roman Okoličányovci
Obaja lekári, získali ocenenie za profesionálny a najmä ľudský prístup k pacientom.

Manželia Helena a Miroslav Šalátovci
Za 20 rokov úspešnej práce s deťmi v detskom folklórnom súbore Lúčka.

Vladimír Weiss
Za aktívnu hráčsku a úspešnú trénerskú činnosť v FC Artmedia Bratislava.

Gabriela Baranovičová
Šéfredaktorka Petržalských novín.

Rudolf Čižmárik
Spisovateľ, básnik, prekladateľ, šéf vydavateľstva Alexandra.

Miroslav Košírer
Fotograf, prispel aj k záchrane lesa pred požiarom.

MUDr. Klára Kossárová
Detská alergologička, už 20 rokov pracuje v Petržalke. Ako imunologička sa venuje najmä malým pacientom.

Ing. Mária Kudláčková, CSc.
Za prínos v oblasti výskumu a publikovanie v oblasti autizmu.

Anton Šafárik
Za bezproblémovú organizáciu návštevy pápeža Jána Pavla II.

Prof. Dr. Leopold Vašut, CSc.
Polyhistor, angažuje sa najmä v oblasti kultúry a vzdelávania.

Daniel Hevier
Básnik, prozaik, autor literatúry pre deti, textár, prekladateľ, vydavateľ.

Manželia Zuzana a Fantišek Majtánovci
Podnikatelia, ich zásluhou vzniklo moderné obchodné stredisko v Petržalke – Tovar pre domácnosť (TPD).

Mgr. Gabriela Mlsnová
Viacnásobná majsterka sveta vo fitness v kategórii nad 167 cm, držiteľka mnohých ďalších titulov.

Martina Svobodová
Získala trikrát zlato na majstrovstvách sveta v in-line korčuľovaní.

Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Vysokohodnotený odborník, venuje sa jazykovede, hudbe, spolupracuje s lekármi, metrológmi, geografmi a inými odborníkmi.

Juraj Adamík
Za reprezentáciu Petržalky i Slovenska na európskych i svetových súťažiach v stepe.

Mária Bizoňová
Učiteľka telesnej výchovy, za mnohé aktivity v oblasti školstva, mládeže a športu.

Doc. Ing. Viliam Horniak, CSc.
Z celoživotný prínos v oblasti vzdelávania a vedy, najmä v rezorte poľnohospodárstva a výživy.

Ing. Miroslav Kysela
Salezián don Bosca, za prínos k duchovnému a sociálnemu rozvoju mládeže a dospelých.

Pavol Gálik
Reprezentant ČSSR v cyklistike, víťaz mnohých domácich i svetových súťaží, tréner mládeže, tréner mužov.

Doc. Ing. Vít Bojňanský, Dr.Sc.
Za zásluhy o rozvoj poľnohospodárskych vied, najmä ochrany rastlín, ale aj vo výchove študentov v tejto oblasti.

Ladislav Herzog
Za viac ako 30 ročné pôsobenie v Dunajplavbe, za svoju neskrotnú lásku k Dunaju a snáď ku všetkému, čo s Dunajom súvisí.

Peter a Pavol Hochschornerovci
Zlatí medajlisti z letných olympijských hier v Sydney v roku 2000, majstri sveta v zjazde na divokej vode v roku 1999, majstri Európy v rokoch 1998 a 2000, víťazi svetového pohára vo vodnom slalome v rokoch 1999 a 2000 a nositelia mnohých ďalších ocenení a víťazstiev.

Ladislav Chudík
Herec, pedagóg, člen činohry Slovenského národného divadla, velikán slovenského hereckého umenia.

Karol Šona
Člen Dobrovoľného verejného požiarneho zboru od roku 1973, od roku 1991 aj jeho veliteľ.

Stanislav Štepka
Dramatik, textár, herec, spevák, režisér, riaditeľ Radošinského naivného divadla.

Magdaléna Rovňáková
Dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru, za dlhoročnú prácu s mládežou.

Ján Paškan
Riaditeľ Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, za humanizáciu Petržalky.

Jaroslav Gustafík
Za zhromažďovanie vzácnych dokumentov o histórii Petržalky.

Ivan Paulička
Dlhoročný tréner šachových nádejí, za výchovu mnohých úspešných reprezentantov Slovenska.

Regina Pokorná
Majsterka sveta v šachu vo svojej kategórii, za reprezentáciu Petržalky.

Buhuslav Janíček s manželkou Kornéliou
Za celoživotnú starostlivosť o mladú generáciu.

František Kollár
Za angažovanie sa v oblasti medziľudských vzťahov a spolunažívania.

Michal Lehuta
Žiak ZŠ za geografickú prácu o Petržalke, za intenzívny záujem o minulosť, prítomnosť a budúcnosť Petržalky.

Pavel Pávek
Generálny riaditeľ spoločnosti TECHNOPOL a.s., za prínos v oblasti humanizácie Petržalky (vybudovanie spievajúcej fontány).

Milan Sládek
Riaditeľ divadla Aréna, za prínos v oblasti kultúry, za zasadenie sa o obnovu divadla Aréna.

Sabina Šikulová
Za návrh maskota Petržalky „Petržalko“.

Peter Lesay
Za humánnu činnosť a pomoc, mnohonásobný darca krvi, organizátor mnohých záslužných projektov pre deti.

Martin Maláček
Neurochirurg, za záchranu života a príkladný prístup k pacientom.

Ján Meleg
Mnohonásobný darca krvi, obetavý, ochotný pomôcť, za prínos v oblasti humanity.

František Oswald (in memoriam)
Zakladateľ hudobnej školy v Petržalke, výborný učiteľ.

Anton Petrák
Veterán západného odboja v povojnových rokoch, držiteľ mnohých vyznamenaní.

Alexander Rozin
Generálny riaditeľ spoločnosti INCHEBA a.s., prínos pre Petržalku v oblasti spoločensko-kultúrneho života.

Juraj Stern
Rektor Ekonomickej univerzity, za zásluhy pri dobudovaní EU.

Ladislav Šefc (in memoriam)
Zberateľ dobových pohľadníc, za zásluhy o záchranu kultúrnych pamiatok v Petržalke.

web od 2day