Žiadosť o stavebné povolenie – objekty SO 16 prípojka VN, SO 17 distribučné rozvody NN, PS 01 Trafostanica, ktoré sú súčasťou stavby Južné Mesto Zóna C0 – 1. etapa

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom Petržalka – Juh, južná rozvojová os, na základe ktorého bolo dňa 23. 10. 2006 vydané Ministerstvom životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 4242/04-1.6/ml podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na tejto internetovej stránke.

web od 2day