Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia pre vyhradené parkovanie

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 4998
Predmet Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia pre vyhradené parkovanie
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

34992200-9 – Dopravné značky

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12230/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 18.05.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day