Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekonštrukcia materskej školy na Bohrovej ulici č. 1 v pavilóne DJ na 1. NP a 2. NP za účelom navýšenia kapacít materskej školy

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 5251
Predmet Rekonštrukcia materskej školy na Bohrovej ulici č. 1 v pavilóne DJ na 1. NP a 2. NP za účelom navýšenia kapacít materskej školy
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

45214100-1 – Stavebné práce na stavbe budov materských škôl

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12367/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 24.05.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day