Výzva na predloženie cenovej ponuky – Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 5226
Predmet Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

85100000-0 – Zdravotnícke služby

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12017/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 31.05.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day