Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete – D_BA_Slnečnice C4, opt. pripojenie

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom Petržalka – Juh, južná rozvojová os, na základe ktorého bolo dňa 23. 10. 2006 vydané Ministerstvom životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 4242/04-1.6/ml podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na tejto internetovej stránke.

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo zisťovacie konanie o posudzovaní zmeny v navrhovanej činnosti pod názvom Južné mesto, zóna C4, dňa 4. 4. 2017 bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod č. 3453/2017-1.7/ak rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na tejto internetovej stránke.

web od 2day