Petržalka chystá nové triedy pre škôlkarov. Učiteľov láka finančným bonusom aj nájomnými bytmi

Od septembra by malo do verejných materských škôl v Petržalke nastúpiť až o 250 detí viac ako v minulom roku. Mestská časť počíta s 10 novými triedami.

Nedostatok kapacít v materských školách. Dlhodobý a komplexný problém, s ktorým bojuje nielen najväčšia samospráva na Slovensku. So 120-tisíc obyvateľmi a 24 škôlkami je však situácia v Petržalke predsa len o čosi náročnejšia.

„Ani v tejto rokmi zanedbanej oblasti sa však nevzdávame, práve naopak. Len v školskom roku 2021 plánujeme otvoriť 10 nových tried pre našich najmenších,” priblížil petržalský starosta Ján Hrčka.

Dodáva, že tam sa plány mestskej časti zďaleka nekončia, pričom sa pri ich realizácii riadi najmä hodnotou za peniaze. „Veľmi dôležitá je pre nás dlhodobá koncepcia súbežne s rýchlymi vylepšeniami,” tvrdí.

Kedysi veľa škôlok a málo detí

Do roku 2008 mala Petržalka opačný problém. Detí bolo málo, priestoru nadbytok. Budovy materských škôl sa preto buď dlhodobo prenajali súkromným a štátnym inštitúciám alebo ostali chátrať. To viedlo k nedostatku kapacít, ktorým čelí Petržalka v súčasnosti.

Mestská časť už v minulosti pristúpila k provizórnym riešeniam, keď vytvorila štyri triedy materských škôl v priestoroch telocvične. Ich budúcnosť je však podľa vedúcej oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania Kataríny Brťkovej otázna. A čo iné provizórne riešenia?

„Nemáme veľa možností prerábať triedy na základných školách na tie materské, pretože aj tie sú už plne vyťažené. Dokonca i menšie základné školy, v ktorých sa počet žiakov pohyboval okolo 400, už poskočili do kategórie 500 a viac žiakov,“ hovorí Brťková.

Dodáva, že k aktuálnej situácii výraznou mierou prispela aj intenzívna developerská činnosť a následné sťahovanie mladých rodín do Petržalky.

Predškoláci majú prednosť

Situáciu s počtom prijatých škôlkarov skomplikoval aj nový zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní. Štát totiž rozhodol, že od školského roka 2021/2022 bude pre predškolákov, teda pre všetky deti, ktoré do 31. augusta dovŕšia vek piatich rokov, dochádzka do materských škôl povinná.

Nielen v Petržalke tak vznikla úplne nová skupina detí, ktorá predtým materské školy nenavštevovala. Mestskej časti tak pribudne od septembra zhruba 142 nových predškolákov. A samozrejme, musia tiež počítať so zhruba 154 deťmi, ktoré budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní, teda v odklade povinnej školskej dochádzky.

Okrem povinného predprimárneho vzdelávania je ďalšou novinkou možnosť zákonných zástupcov odvolať sa voči rozhodnutiu riaditeľky MŠ o neprijatí dieťaťa. Bez ohľadu na to, či ide o päťročné alebo trojročné dieťa. V odvolacom procese sa pritom bude posudzovať, či riaditeľka postupovala v zmysle pravidiel a nastavených kritérií.

Viac ako 600 detí sa nedostane do materských škôl

Do konca mája mali zákonní zástupcovia možnosť podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Riaditeľkám bolo doručených celkovo 1553 žiadostí, o ktorých budú rozhodovať najneskôr do 15. júna. Už teraz je však viac než zrejmé, že všetkým žiadostiam nebude vyhovené.

Predbežné výsledky ukazujú, že tento rok bude do petržalských materských škôl prijatých 913 detí a 640 žiadostí bude zamietnutých. Do skupiny neprijatých patrí 75 detí do dvoch rokov a 340 tých, ktoré tri roky dovŕšia do 31. augusta 2021.

Starosta Petržalky však tvrdí, že ak sa mestskej časti podarí do konca roka 2021 vytvoriť všetkých 10 nových tried, ktoré sú v zozname rekonštrukcií, počet neprijatých detí sa môže znížiť až o 250.

Zo školníckych bytov a práčovní triedy

Vďaka rekonštrukcii existujúcich priestorov materských škôl sa Petržalke už v priebehu aktuálneho školského roka podarilo vytvoriť tri nové triedy pre 75 detí v MŠ Röntgenova, MŠ Turnianska a MŠ Lietavská.

Tento rok sa očakáva, že do septembra pribudne ďalších desať nových tried, konkrétne jedna v MŠ Lietavská, jedna v MŠ Iľjušinova, jedna v MŠ Turnianska 6, tri v MŠ Bohrova a v MŠ Turnianska 10 vznikne v priestoroch základnej školy kompletne nová štvortriedna materská škola.

V prípade prvých troch menovaných materských škôl sa na triedy prerábajú školnícke byty, v MŠ Bohrova sa upravujú priestory, v ktorých donedávna sídlilo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam.

„Keď máte niečoho nedostatok, je potrebné vytvoriť systém prerozdeľovania. Do nových tried budú z toho dôvodu prednostne prijímané deti, ktoré sa do škôlok nedostali v uplynulých rokoch,“  vysvetľuje novú politiku prijímania detí do škôlok Hrčka.

Zároveň prezrádza, že prebiehajú rokovania s developerom miestnej časti Slnečnice o kúpe objektu za účelom vytvorenia ďalšej verejnej materskej školy.

Bude mať kto učiť?

Situácia bude náročná aj z toho dôvodu, že ministerstvo školstva chce postupne dosiahnuť, aby malo každé dieťa garantované miesto v materskej škole. Už teraz je teda jasné, že kapacity sa budú musieť naďalej zvyšovať. A tie bude treba aj personálne riešiť.

Petržalka v tomto smere využíva aj motivačné nástroje. Patrí k nim napríklad náborový príspevok, ktorý je v prípade niektorých pedagogických zamestnancov materských a základných škôl 1 000 eur, no v nižšej sume sa poskytuje aj nepedagogickým zamestnancom.

Učiteľov, ktorí uvažujú o presťahovaní sa do hlavného mesta Petržalka motivuje aj prednostným prenajímaním bytov vo vlastníctve mestskej časti. Miestny úrad sa tiež snaží udržať aj personál materských škôl, na ktorých ani počas pandémie a obmedzeného režimu neprepúšťal.

Svitá nová nádej

Petržalka zároveň pracuje na tom, aby od septembra 2022 boli prijaté všetky deti staršie ako tri roky.

„Trend ukazuje, že populačná krivka výrazným spôsobom najbližších pár rokov nenarastie. Budúci rok plánujeme otvoriť ďalších 5 až 6 tried a okrem toho do siete školských zariadení plánujeme zaradiť aj bývalú MŠ Fedinova,“ uzatvára starosta Hrčka.

web od 2day