Špeciálny stavebný úrad – pôsobnosť

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií – rozhodovaciu činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie,
 • povoľuje stavby a ich zmeny počas realizácie, povoľuje zmeny dokončených stavieb, predlžuje platnosť stavebného povolenia, resp. lehotu výstavby,
 • vykonáva kolaudácie stavieb, vydáva povolenia na užívanie stavieb a zmeny v užívaní stavieb,
 • povoľuje predčasné užívanie stavieb, dočasné užívanie stavieb so skúšobnou prevádzkou
 • vydáva povolenia na odstránenie stavieb,
 • vydáva dodatočné povolenia stavieb,
 • vydáva povolenia na stavebné úpravy,
 • nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbách, údržbu stavieb a opatrenia na susedných pozemkoch,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad v rozsahu svojej činnosti,
 • nariaďuje odstránenie závad a opatrenia na stavbách na základe výkonu štátneho stavebného dohľadu, rozhoduje o zastavení stavebných prác na stavbe,
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh stavebného poriadku,
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie.

web od 2day