Výzva na predloženie cenovej ponuky – Kompletná rekonštrukcia objektu na ulici Osuského 8 za účelom vybudovania Strediska sociálnych služieb (SSS)

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 6658
Predmet Kompletná rekonštrukcia objektu na ulici Osuského 8 za účelom vybudovania Strediska sociálnych služieb (SSS)
Celková suma 65 266,67 eur bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13322/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 20.07.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day