Výzva na predloženie cenovej ponuky – Obnova hygienických zariadení v trakte B-3, ZŠ Nobelovo námestie č. 6, Bratislava

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 6745
Predmet Obnova hygienických zariadení v trakte B-3, ZŠ Nobelovo námestie č. 6, Bratislava
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

45000000-7 – Stavebné práce

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13467/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 23.07.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day