Výzva na predloženie cenovej ponuky – Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 7707
Predmet Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava-Petržalka
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

45212220-4 – Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14157/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 02.09.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day