Výzva na predloženie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu – Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 7605
Predmet Projektová dokumentácia – Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

71221000-3 Architektonické služby pre budovy

 

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14324/summary 
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 14.09.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day