Výzva na predloženie cenovej ponuky – Revitalizácie predzáhradiek, verejných priestranstiev a výsadby záhonov do verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 8025
Predmet Revitalizácie predzáhradiek, verejných priestranstiev a výsadby záhonov do verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

03100000-2 – Poľnohospodárske a záhradnícke produkty

 

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14774/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 13.10.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day