Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výber dodávateľa na zabezpečenie pohrebných služieb

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 8669
Predmet Výber dodávateľa na zabezpečenie pohrebných služieb
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

98371000-4 – Pohrebné služby

 

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14946/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 20.10.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day