871/2022/05-UKSP/Va-EIA Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením, časti stavby: Stavebný objekt SO 03.1.3 Kaviareň a informačná kancelária na ul. Rusovská cesta“ nehnuteľnosť na pozemkoch parc. č. 3603/33,/40,/41,/65 k. ú. Petržalka zapísané na LV č. 6026, 6029, 6299, v rámci stavby „Petržalka City – lokalita A, 2. etapa – súbor stavieb, stavebný objekt SO 03 Polyfunkčný dom B, Bratislava – Petržalka, Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská cesta“

web od 2day